Projekty naukowe realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakologii:

 

 

GRANTY ZEWNĘTRZNE:

 Projekty obecnie realizowane w Katedrze: 

 

Brak na chwile obecną.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Projekty uprzednio realizowane w Katedrze:

MNiSW/KBN N40502331/1522: ”Wpływ substancji pochodzenia roślinnego na aktywność enzymów metabolizujących leki z rodziny cytochromu P450 – “The effect of plant-derived substances on the activity of enzymes metabolizing drugs from the cytochrome P450 family”. Okres: 2005-2008.

Kierownik: doc. dr hab. P.M. Mrozikiewicz. Lider - Instyut Roślin i Przetworow Zielarskich, Poznań.

 

MNiSW/KBN 2P05F03228: ”Badania nad zwiększeniem wydajności wytwarzania wtórnych metabolitów o aktywności stymulującej ośrodkowy układ nerwowy w biomasie różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) otrzymywanej w hodowli in vitro w bioreaktorze” - “Research on increasing the production efficiency of secondary metabolites with activity stimulating the central nervous system in the roseroot biomass (Rhodiola rosea L.) obtained in in vitro culture in a bioreactor”. Okres: 2005 - 2008. 

Kierownikdr A. Krajewska-Patan. Lider - Instyut Roślin i Przetworow Zielarskich, Poznań.

 

MNiSW/KBN N40502432/1684: „Rola endogennych opioidów w ośrodkowym mechanizmie działania przeciwalkoholowego Pueraria lobata (kudzu)” - „The role of endogenous opioids in the central mechanism of alcoholic action of Pueraria lobata (kudzu)”. Okres: 2007 - 2009.

Kierownik: prof. UM. dr hab. Przemysław Mikołajczak. Lider -  Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań.

 

MNiSW/KBN N40502532/1687: ”Metabolity wtórne Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim w hodowli in vitro w porównaniu z uprawą w gruncie – zmienność zawartości związków czynnych i ich aktywność biologiczna ukierunkowana na objawy hipoksji” – „Secondary metabolites of Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim in in vitro culture compared to cultivation in soil - variability of active compounds content and their biological activity focused on the symptoms of hypoxia”. Okres: 2007 - 2011. 

Kierownik: dr A. Krajewska-Patan. Lider - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.

 

MNiSW/KBN N405101934:” Wpływ wyciągów z Epilobium angustifolium i Serenoa repens na ekspresję genów związanych z patogenezą łagodnego przerostu gruczołu krokowego” –„Effect of Epilobium angustifolium and Serenoa repens extracts on the expression of genes related to the pathogenesis of benign prostatic hyperplasia”. Okres: 2008 - 2010.

Kierownik: doc. dr hab. P.M. Mrozikiewicz. Lider - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.

 

MNiSW/KBN N405417836: „Rośliny lecznicze z rodziny Lamiaceae w chorobie Alzheimera - badania modelowe” – “Medicinal plants of the Lamiaceae family in Alzheimer's disease – a model study”. Okres: 2008 - 2011.

Kierownik: dr hab. Marcin Ożarowski. Lider -  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.

 

MNiSW/KBN - N405358737: ”Rola greliny w ocenie skuteczności środków przeciw-alkoholowych” – “The role of ghrelin in assessing the effectiveness of anti-alcoholic agents”. Okres: 2009 - 2011.

Kierownik: dr Michał Szulc. Lider - Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań.

 

MNiSW/KBN - N402357638: ”Wybrane nieklasyczne czynniki proaterogenne u osób chorych na cukrzyce typu 2 w aspekcie stosowanej farmakoterapii” – “Selected non-classical proatherogenic factors in people with type 2 diabetes in the aspect of pharmacotherapy”. Okres: 2010 - 2012.

Kierownik: dr Magdalena Borowska. Lider - Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań.

 

NCN N405677140: „Wpływ substancji pochodzenia roślinnego i leków syntetycznych na poziom ekspresji genów MDR1, MRP1, MRP2 i genów kodujących czynniki z rodziny OATP warunkujących aktywność bariery krew-mózg” – “The effect of plant-derived substances and synthetic drugs on the level of MDR1, MRP1, MRP2 gene expression and genes encoding OATP family factors determining blood-brain barrier activity“. Okres: 2011-2013.

Kierownik: prof. dr hab. P.M. Mrozikiewicz. Lider - Katedra Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań.

 

MNiSW/KBN/NCN N405219539: “Otrzymywanie surowców i wyciągów z rozwaru wielkokwiatowego (Platycodon grandiflorum A.DC.) i ich analiza fitochemiczna oraz ocena wpływu standaryzowanych ekstraktów na wybrane czynniki związane z patogenezą przewlekłego zapalenia oskrzeli u szczurów” – „Preparation of raw materials and extracts from large-scale globose (Platycodon grandiflorum A.DC.) and their phytochemical analysis and assessment of the effect of standardized extracts on selected factors associated with the pathogenesis of chronic bronchitis in rats”. Okres: 2010 - 2013.

Kierownik: prof. IWNIRZ dr hab. W. Buchwald. Lider -  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.

 

MNiSW/KBN/NCN N405677740: “Badania biologiczne i farmakologiczne frakcji białkowych i niebiałkowych wyciągów z Chelidonium majus L., z wykorzystaniem surowców pochodzących z upraw gruntowych i kultur in vitro” – “Biological and pharmacological studies of protein fractions and non-protein extracts from Chelidonium majus L., using raw materials derived from soil cultivation and in vitro cultures”. Okres: 2011 - 2014. 

Kierownik: prof. IWNiRZ dr hab. B. Kędzia. Lider -  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.


MNiSW NN405 678040
: "Porównawcze badania aktywności przeciwalkoholowej wyciągów otrzymanych z szałwii czerwonokorzeniowej, (Salvia miltiorrhiza) oraz szałwii Przewalskiego (Salvia przewalskii) z surowców pochodzących z upraw polowych i hodowli in vitro" - "Comparative study of anti-alcoholic activity of extracts of Salvia miltiorrhiza and Salvia przewalskii obtained from field cultivation and in vitro culture". Okres: 20011-2014.

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak. Lider - Instyut Roślin i Przetworow Zielarskich, Poznań. 

NCBIR INNOMED/I/11/NCBR/2014Onkokan „Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych”  - "Development of technology for acquiring cannabinoids from hemp with a low THC content as a means of supporting the treatment of oncological patients”. Okres: 2014 - 2018.

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Słomski. Lider - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań. 

 

NCN Miniatura -1, nr 2017/01/X/NZ7/02041. "Kannabidiol jako modulator rozwoju tolerancji alkoholowej u szczurów - aspekty molekularnego działania in vivo jako kluczowy etap badań farmakodynamicznych". Okres: 2018 r.

Kierownik: dr Michał Szulc. Lider - Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań.


NCN OPUS, nr UMO-2017/25/B/NZ7/02741. "Udział flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą - badania in vitro i in vivo". Okres: 2018 - 2020 r.
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz. Lider - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKTY WEWNĘTRZNE: 

(których realizacja, przynajmniej w części, odbywa się poza Katedrą i Zakładem Farmakologii UMP)


Zmiany ekspresji genów kodujących wybranych przedstawicieli enzymów II fazy biotransformacji ksenobiotyków w wątrobie szczurów z wyindukowaną tolerancją alkoholową”; Budżet: Katedra i Zakład Farmakologii UMP.
Planowany okres: 10-12.2021.
Miejsce wykonania: Uczelniane Centrum Aparaturowe UMP.