PROFIL NAUKOWY KATEDRY FARMAKOLOGII UMP

- GŁÓWNE NURTY BADAWCZE

 

1. Badania nad substancjami czynnymi (nowo-syntezowanymi związkami chemicznymi, ich naturalnych pochodnych oraz surowcami roślinnymi) o aktywnościach wpływających na funkcje ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności o potencjalnych właściwościach anty-alkoholowych.


2. Zastosowanie współczesnych technik molekularnych i analiz behawioralnych z udziałem zwierząt doświadczalnych w farmakologii eksperymentalnej.


3. Wpływ różnych metod farmakoterapii cukrzycy na czynniki i mechanizmy aterogenezy.


4. Badania nad wyjaśnieniem patogenezy oraz poszukiwanie farmakologicznego punktu uchwytu w terapii depresji oraz współistniejącej cukrzycy - analiza interakcji wybranych białek biorących udział w mechanizmie dysregulacji postreceptorowej kaskady sygnalnej w procesie współwystępowania tych schorzeń. 


5. Badania in vitro nad właściwościami przeciwnowotworowymi nowo zsyntetyzowanych cząsteczek, w szczególności pirymidynowych i purynowych pochodnych nukleozydowych, dużych steroidowych  cząsteczek, koniugatów i ich naturalnych pochodnych.


6. Wczesne badania skriningowein vitro w strategii CNS Drug Discovery - w zakresie przewidywania penetracji nowych molekuł chemicznych przez barierę krew-mózg z wykorzystaniem dwu kierunkowego testu in vitro MDCK-MDR1 (ang. MDCK-MDR1 bi-directional assay).


7. Badania nad efektywnością i bezpieczeństwem farmakoterapii schorzeń tarczycy, w szczególności ich łagodnych postaci.